Pytania DPS

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA I POBYTU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ CENTRUM ALZHEIMERA (CA).

 Osobie, która wymaga całodobowej opieki, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera dedykowany jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności z chorobami otępiennymi w tym chorobą Alzheimera.

 • cztery oddzielne moduły mieszkalne wyposażone we wszystkie media;

 Do dyspozycji mieszkańców są:

 • jadalnie;
 • gabinety zabiegowe;
 • dyżurki pielęgniarek;
 • pokoje kąpielowe;
 • pokoje dzienne(świetlice);
 • sale telewizyjne;
 • biblioteka;
 • sala widowiskową;
 • pracownie terapii zajęciowej;
 • kaplica;
 • patia z roślinnością, ławkami, stołami;
 • ogród wraz z ogrodem sensorycznym.

w zakres świadczonych usług wchodzą:

całodobowa opieka w tym:

 • usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze;
 • usługi pielęgniarskie
 • opieka psychologa;
 • opieka duszpasterska (z sąsiedniego Zakonu Ojców Dominikanów);
 • usługi z zakresu pracy socjalnej;
 • zabiegi usprawniające, fizjoterapia;
 • terapia zajęciowa;
 • usługi pralnicze, krawieckie;
 • całodzienne pełne wyżywienie (z uwzględnieniem indywidualnych diet);
 • dostęp do świadczenia usług zdrowotnych zgodnych z zakresem świadczeń gwarantowanych przez NFZ;
 • konsultacje psychiatryczne dla mieszkańców i osób bliskich.

Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby kierowanej.

Link do Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy:

www.pomocy.waw.pl/przykladowa-strona/osrodki-pomocy-spolecznej

Nie, Podstawą umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej są wyłącznie decyzje administracyjne wydane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

W chwili zwolnienia miejsca Pracownik socjalny CA  kontaktuje się ze wskazana osobą (lub osobą wskazaną do kontaktu) i ustala szczegóły przyjęcia

Pobyt ma charakter stały, w określonych sytuacjach z pobytu w placówce można zrezygnować.

Do dyspozycji  mieszkańców  są pokoje jedno, dwu lub trzy osobowe  z łazienkami  dostosowanymi ą do osób niepełnosprawnych. Większość pokoi  ma wyjścia na patio z  ławkami, stołami i roślinnością. 

Mieszkaniec wnosi odpłatność w za pobyt w  wysokości 70% swojego dochodu netto). Pozostała kwota 30% dochodu pozostaje do dyspozycji mieszkańca. Do ponoszenia odpłatności zobowiązania jest rodzina( współmałżonek, wstępni następnie zstępni). Zasady tej odpłatności ustala OPS.

Zmiana wysokości odpłatności w trakcie pobytu mieszkańca w CA zależy wyłącznie od zmiany dochodu mieszkańca. W przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny osoby zobowiązane do ponoszenia opłat powinny o tym niezwłocznie powiadomić OPS.

W przypadku jeśli osoba zobowiązania do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca nie dokona opłaty odpłatność reguluje m.st. Warszawa. Natomiast Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wszczyna postępowanie mające na celu zwrot należności.

Co do zasady nie ma ograniczeń w zakresie odwiedzin mieszkańców (wyjątkiem są stany epidemii). Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 10 do 18.

Nie ma ograniczeń w przynoszeniu mieszkańcom żywności. Rodzaj przynoszonego jedzenia należy ustalić z opiekunkami bądź pielęgniarkami dyżurnymi.

Opiekun prawny oraz członkowie rodziny. W przypadku jeśli dany mieszkaniec jest ubezwłasnowolniony to zgodę na jego wyjście musi wyrazić opiekun prawny.

Mieszkańcy CA mogą czasowo opuszczać placówkę. Zasady wyjścia uzależnione są od stanu zdrowia i sytuacji prawnej mieszkańca. Wyjście mieszkańca należy zgłosić pielęgniarce, opiekunowi lub pracownikowi socjalnemu. 

Jeżeli Mieszkaniec zmarł w placówce rodzina jest informowana o jego zgonie przez pielęgniarkę. W celu zorganizowania pogrzebu otrzymuje od pracownika socjalnego Centrum kartę zgonu i dowód osobisty, które są niezbędne do załatwienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. (W wyjątkowych przypadkach załatwieniem aktu zgonu oraz organizacją pogrzebu zajmuje się pracownik socjalny Centrum Alzheimera).

Jeżeli Mieszkaniec był osobą samotną sprawami związanymi z organizacją pogrzebu zajmuje się pracownik socjalny Centrum Alzheimera.

W przypadku śmierci mieszkańca CA do odbioru depozytu uprawnione są osoby na podstawie Postanowienia Sądu o nabyciu spadku lub notarialnego Aktu potwierdzenia dziedziczenia.

Depozyt powinien być odebrany przez uprawnionego w ciągu 3 lat od doręczenia mu wezwania do odbioru kierowanego przez CA. W przypadku nie odebrania depozytu przez uprawnionego, zostaje wszczęta procedura likwidacji depozytu i przekazania go na rzecz Skarbu Państwa.