Współpraca

Centrum Alzheimera mając na względzie podejmowanie działań umożliwiających poprawę jakości życia osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, a także pomoc opiekunom w adoptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi, poszukuje instytucjidziałających w sferze polityki społecznej, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, służby zdrowia i badawczo – naukowych oraz liderów społeczności lokalnej, które podejmą z nami współpracę.

Jeśli mamy wspólny obszar umożliwiający poprawę jakości życia osobom chorym na zespoły otępienne lub ich bliskich i opiekunów prosimy o kontakt z sekretariatem: sekretariat@ca.waw.pl lub pod numerem telefonu: 22 843 19 22, 22 847 24 61.

 

Porozumienie o współpracy nr 2 z dnia 17.06.2021 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Alzheimera a Politechniką Śląską w sprawie wzajemnej współpracy i pomocy w zakresie rozpoznania potrzeb oraz problemów osób chorych na choroby otępienne, wypracowania rozwiązań architektonicznych, technicznych, które poprawią jakość życia osób chorych i ich rodzin. Politechnika Śląska zobowiązała się do wykonania pracy naukowo- badawczej, pt.: „Przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu dla budynku Centrum Alzheimera”.

Porozumienie o współpracy w ramach realizacji projektu z dnia 17.06.2021 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Alzheimera a Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom. Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy i pomocy w rozwijaniu różnych form udzielania pomocy pacjentom: prowadzenie terapii i zajęć wizytujących ze zwierzętami dla pacjentów Centrum w ramach projektu „Dogoterapia – psychologiczne wsparcie seniorów” sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji projektu od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Porozumienie o współpracy nr 2 z dnia 20 maja 2020 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Alzheimera a Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Strony zobowiązały się do współpracy i pomocy w rozwijaniu różnych form udzielania pomocy w związku z epidemią COVID – 19 w okresie zamknięcia placówek pobytu dziennego, seniorom oraz osobom, które dotknął problem chorób otępiennych.

Porozumienie o współpracy partnerskiej nr 1 z dnia 24.04.2020 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Alzheimera a Muzeum Narodowym
 w Warszawie.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji w 2020 r. zadania, pt.: „Otwarte Narodowe. Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Narodowego w Warszawie”. Dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna.

Porozumienie o współpracy nr 2 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Alzheimera a Stowarzyszeniem Aktywność. Strony zobowiązały się do współpracy w realizacji projektu, pt.: „Terapią Montessori w Centrum Alzheimera” realizowanego
 w ramach zadania publicznego w obszarze „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej                  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Porozumienie  w sprawie studenckich praktyk zawodowych z dnia 15.06.2021 r. pomiędzy Centrum Alzheimera a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Centrum Alzheimera zobowiązało się przyjąć celem odbycia praktyk studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki                  o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku pielęgniarstwo. Praktyka, o której mowa w porozumieniu będzie trwała ogółem 40 godzin lekcyjnych.

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich z dnia 9.01.2021 r. pomiędzy Centrum Alzheimera a Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie praktyk studenckich dla 6 studentów w okresie od 2 marca do 15 września 2020 r.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

W dniu 1 października 2012 roku Centrum Alzheimera podpisało umowę o współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Ze względu na fakt, że Strony uczestniczą we wspólnym procesie zapewnienia opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, a przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, a także ich rodzinom i opiekunom, zawarły umowę, w której deklarują wzajemna współpracę i pomoc w rozwijaniu różnych form udzielania pomocy osobom, których dotknął problem chorób otępiennych, w tym chorobę Alzheimera.

Współpraca obejmuje: osoby chore na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera, rodziny i opiekunów osób chorych na zespoły otępienne w tym chorobę Alzheimera oraz kadrę pomocy społecznej m. st. Warszawy, w szczególności zajmująca się pomocą osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. Współpraca realizowana jest poprzez organizowanie działalności szkoleniowej dla kadr pomocy społecznej m. st. Warszawy, w tym z zakresu pomocy osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, organizowanie seminariów i konferencji oraz innych imprez związanych z przedmiotem działalności, szkolenie opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne w zakresie opieki nad osobami chorymi.