Czym jest Centrum Alzheimera

Czym jest Centrum Alzheimera?

Centrum Alzheimera to jedyna w Polsce publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza obejmująca swoim działaniem mieszkańców Warszawy cierpiących na chorobę Alzhaimera.

Centrum jest wielozadaniową jednostką organizacyjną m. st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Celem działania Centrum jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzinom i opiekunom.

W Centrum Alzheimera działają, jako wewnętrzne komórki organizacyjne:

  1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych;
  2. Dzienny Dom Pomocy – dzienny ośrodek wsparcia.

Nasze zadania to:

  1. zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle somatycznie chorym niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ( Dom Pomocy Społecznej);
  2. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Centrum w Dziennym Domu Pomocy;
  3. organizowanie działalności szkoleniowej dla kadr pomocy społecznej m. st. Warszawy w szczególności z zakresu pomocy osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne ( Dział Pomocy i Integracji Społecznej);
  4. pomoc opiekunom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne w adoptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi ( Dział Pomocy i Integracji Społecznej);
  5. inicjowanie i poszerzanie form współpracy z organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie wspierania osób chorych na chorobę Alzheimera.