Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny działa od października 2012 roku.

Działalność Punktu ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia i pomocy osobom z chorobami otępiennymi, szczególnie chorobą Alzhaimera, a także ich rodzinom i opiekunom, którzy są mieszkańcami m. st. Warszawy.

Wszelkie porady i konsultacje świadczone tylko po uprzednim zapisaniu się i są bezpłatnie

Opieka nad osoba chorą pociąga za sobą wiele ograniczeń, trudności i problemów w życiu osobistym i funkcjonowaniu rodziny. Specjaliści Punktu pomagają opiekunom i rodzinom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne adoptować się do nowych warunków i zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej. Służą wsparciem w sytuacjach kryzysowych jak poczucie osamotnienia w opiece nad osobą chorą, bezsilnością, trudnościami z radzeniem sobie z agresją osoby chorej i trudnościami osobistymi, w tym uzależnieniami. Udzielają pomocy i informacji w związku z opieką nad osobą chorą, możliwościami uzyskania pomocy medycznej, dostępności placówek pomocowych i specjalistycznych.

Od marca 2013 Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin w Centrum Alzheimera jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego pod poz. nr 78.

W SPK można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów:

Psycholog – w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego świadczy porady, konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu trudności osobistych w opiece nad osobą chorą, problemów związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą i innymi trudnościami.

Prawnik – w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego udziela porad i konsultacji prawnych, służy pomocą w konstruowaniu pism.

GRAFIK PRACY KONSULTANTÓW
SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
CENTRUM ALZHEIMERA

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny  692-773-856

PRAWNIK

Pierwsza i trzecia środa miesiąca
14:00 – 19:00
(ostatni zapis na 18:00)

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00:

Telefonicznie pod numerem: 797 320 797

Mailowo: porady@ca.waw.pl (w mailu prosimy o podanie do siebie telefonu kontaktowego)

Centrum Alzheimera mając na względzie podejmowanie działań umożliwiających poprawę jakości życia osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, a także pomoc opiekunom w adoptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi, poszukuje instytucjidziałających w sferze polityki społecznej, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, służby zdrowia i badawczo – naukowych oraz liderów społeczności lokalnej, które podejmą z nami współpracę.

Jeśli mamy wspólny obszar umożliwiający poprawę jakości życia osobom chorym na zespoły otępienne lub ich bliskich i opiekunów prosimy o kontakt z sekretariatem: sekretariat@ca.waw.pl lub pod numerem telefonu: 22 843 19 22, 22 847 24 61.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

W dniu 12 lutego 2014 roku Centrum Alzheimera zawarło porozumienie o współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ( porozumienie nr 66/SE/MW/2014).

Zważywszy, że Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest właścicielem wielu wspaniałych zabytków stanowiących dziedzictwo narodowe oraz uwzględniając szczególne cele działania Muzeum, którymi są: zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji patriotyczno – wychowawczych i muzealno – kolekcjonerskich rezydencji w Wilanowie, ukazywanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego rezydencji w Wilanowie, prezentowanie przede wszystkim jej wartości historycznych, artystycznych i przyrodniczych, informowanie o zabytkach, ich treściach i wartościach oraz o środowisku przyrodniczym i możliwościach wykorzystania jego zasobów dla potrzeb działalności kulturalnej i ekologicznej, edukacji, rekreacji i turystyki, oraz upowszechnienie wiedzy o rezydencji w Wilanowie, jej dziejach i historii zgromadzonych zbiorów muzealiów, sposobach ich zachowania, restauracji i rewitalizacji oraz zasadach udostępniania i gospodarowania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Centrum Alzheimera uznając za pożyteczne, celowe i konieczne podejmowanie działań związanych z prezentacją dokonań kulturalnych z obszaru kulturowego miejsca, w którym żyjemy, ukierunkowanych na jego jakościowy rozwój zawarły porozumienie w zakresie współdziałania przy realizacji celu polegającego na podejmowaniu przedsięwzięć aktywizujących kulturalnie osoby cierpiące na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich bliskich i opiekunów.

Współpraca obejmuje: opracowanie wspólnego dla Muzeum i Centrum Alzheimera oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, nieodpłatnego udostępniania obiektu na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych dla pensjonariuszy i mieszańców Centrum Alzheimera cztery razy w roku do Pałacu i cztery razy w ciągu roku do Parku Muzeum, nieodpłatnego zapewnienia osoby prowadzącej spotkania na podstawie uzgodnionego harmonogramu, objęcia patronatem wybranych projektów kulturalnych realizowanych przez Centrum Alzheimera w zakresie wskazanych w odrębnych umowach, nieodpłatnego przeprowadzenia dla pracowników Muzeum jednego szkolenia rocznie na temat: „Metod współpracy i komunikacji z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera”, zapewnienia opieki nad pensjonariuszami i mieszkańcami Centrum Alzheimera podczas spotkań na terenie obiektów Muzeum prowadzenia promocji działań kulturalnych realizowanych przez Centrum Alzheimera i Muzeum Króla Jana III w Wilanowie.

Porozumienie zawarto do dnia 31 grudnia 2015 roku.

POROZUMIENIE O PROWADZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU PRACOWNIK SOCJALNY

W dniu 17 marca 2014 r. Centrum Alzheimera zawarło porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych dla zawodu pracownik socjalny z Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

W ramach porozumienia jedna słuchaczka semestru VI odbędzie praktyki zawodowej dyplomowanej dla zawodu pracownik socjalny w liczbie 42 godzin.

Porozumienie zawarto na okres od 17 marca 2014 r. do 6 maja 2014 roku.

UMOWA O WSPÓŁPRACY I ORGANIZACJI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI

Dnia 13 lutego 2014 r. Centrum Alzheimera podpisało z Wyższą Szkołą Rehabilitacji umowę o organizacji ćwiczeń praktycznych dla 50 studentów na kierunku fizjoterapia do odbycia ćwiczeń praktycznych.

Umowę zawarto na rok akademicki 2013 / 2014.

UMOWA O WSPÓŁPRACY I ORGANIZACJI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI

Dnia 20 stycznia 2014 r. Centrum Alzheimera podpisało z Wyższą Szkołą Rehabilitacji umowę o organizacji ćwiczeń praktycznych dla 15 studentów na kierunku dietetyka do odbycia ćwiczeń praktycznych.

Umowę zawarto na rok akademicki 2013 / 2014.

POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

W dniu 11 grudnia 2013 r. Centrum Alzheimera zawarło umowę z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego na organizację praktyki studenckiej dla 50 studentów III roku I°, 20 osób z I i II roku II° kierunku fizjoterapii oraz 120 studentów kierunku pielęgniarstwo z I – III roku studiów stacjonarnych i pomostowych.

Porozumienie zawarto na okres od 15 lutego do 30 września 2014 r.

UMOWA O NIEODPŁATNE ZATRUDNIENIE SKAZANYCH

W dniu 20 grudnia 2017 r pomiędzy Skarbem Państwa- Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 5 a Centrum Alzheimera została zawarta umowa dotycząca nieodpłatnego zatrudnienia skazanych na warunkach zgodnych z art. 123 a§2 Kodeksu karnego wykonawczego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudnienia skazanych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy. Zgodnie z umową Areszt przydziela do 2 skazanych w jednej grupie roboczej do świadczenia pracy przez 7 godzin ( 8.00- 15.00) na stanowisku pracownik porządkowy.
Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01. 2018 r do dnia 31.12.2018 r.

POROZUMIENIE O ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dnia 22 kwietnia 2013 r. Centrum Alzheimera zawarło porozumienie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Warszawie. Porozumienie dotyczy praktyk studenckich na studentów Wydziału dietetyki studiujących na kierunku dietetyka.

Porozumienie zawarto na rok akademicki 2013 / 2014.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

W dniu 1 października 2012 roku Centrum Alzheimera podpisało umowę o współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Ze względu na fakt, że Strony uczestniczą we wspólnym procesie zapewnienia opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, a przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, a także ich rodzinom i opiekunom, zawarły umowę, w której deklarują wzajemna współpracę i pomoc w rozwijaniu różnych form udzielania pomocy osobom, których dotknął problem chorób otępiennych, w tym chorobę Alzheimera.

Współpraca obejmuje: osoby chore na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera, rodziny i opiekunów osób chorych na zespoły otępienne w tym chorobę Alzheimera oraz kadrę pomocy społecznej m. st. Warszawy, w szczególności zajmująca się pomocą osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. Współpraca realizowana jest poprzez organizowanie działalności szkoleniowej dla kadr pomocy społecznej m. st. Warszawy, w tym z zakresu pomocy osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, organizowanie seminariów i konferencji oraz innych imprez związanych z przedmiotem działalności, szkolenie opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne w zakresie opieki nad osobami chorymi.