Statut

UCHWAŁA Nr VIII/145/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie utworzenia Centrum Alzheimera.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 czerwca 2011r. tworzy się jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Alzheimera”, zwaną dalej „Centrum” z siedzibą w Warszawie, al. Wilanowska 257.
§ 2. Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Składniki mienia przekazane Centrum w zarząd zostaną określone odrębną uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tabli-cach ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 1 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Mazowieckiego.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 220, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202, poz. 155, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842.

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy:
Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik
do uchwały nr VIII/145/2011
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 27 stycznia 2011r.

Statut Centrum Alzheimera
Rozdział 1
§ 1.

Centrum Alzheimera zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy realizującą zadania pomocy społecznej określone jako zadania własne gminy.

§ 2.

Centrum działa w szczególności na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

§ 3.

Centrum jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

§ 4.

Siedzibą i obszarem działania Centrum jest m.st. Warszawa.

§ 5.

Centrum mieści się w Warszawie, al. Wilanowska 257.

§ 6.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.
Rozdział 2 Przedmiot działania Centrum

§ 7.

1. Centrum realizuje zadania związane z zapewnieniem wsparcia i opieki mieszkańcom Warszawy cho-rym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, które uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie oraz ich rodzinom i opiekunom.
2. Przedmiotem działania Centrum jest w szczególności:
1) organizowanie działalności szkoleniowej dla kadr pomocy społecznej m. st. Warszawy w szczegól-ności z zakresu pomocy osobom z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi;
2) pomoc opiekunom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi;
3) inicjowanie i poszerzanie form współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami niepu-blicznymi w zakresie wspierania osób chorych na chorobę Alzheimera.

§ 8.

W realizacji zadań statutowych Centrum współdziała w szczególności z organami administracji rządowej i samorządowej, osobami korzystającymi z oferty Centrum, organizacjami pozarządowymi i środowi-skiem lokalnym, związkami wyznaniowymi, ośrodkami naukowymi oraz innymi jednostkami pomocy społecznej, jednostkami służby zdrowia i wolontariuszami.
Rozdział 3 Organizacja i zarządzanie

§ 9.

1. Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.
2. W Centrum może być ustanowione stanowisko zastępcy Dyrektora.
3. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem.
4. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Cen-trum pracowników.
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Centrum, właściwą organizację oraz efektywne gospoda-rowanie powierzonym mieniem.

§ 10.

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezy-denta m.st. Warszawy.
Rozdział 4 Gospodarka finansowa

§ 11.

Miasto stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych Centrum, zabez-piecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Centrum.

§ 12.

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
3. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5 Zmiana Statutu

§ 13.

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.