Klub wolontariusza

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), wolontariuszem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Koordynator wolontariatu to osoba, która odpowiada za przygotowanie i wdrożenie całej strategii współpracy z wolontariuszami. Obejmować ona powinna wszystkie etapy współpracy z wolontariuszem, dlatego do obowiązków koordynatora należeć będą m.in.:

 • zidentyfikowanie potrzeb organizacji,
 • prowadzenie spotkań i naboru wolontariuszy,
 • pilnowanie kwestii formalnych (umowa/porozumienie, ubezpieczenie, zapoznanie z kulturą organizacyjną),
 • przygotowanie miejsca pracy i niezbędnych narzędzi,
 • zaplanowanie i zorganizowanie szkoleń,
 • wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy do pracy,
 • opracowywanie harmonogramów pracy,
 • nadzorowanie pracy wolontariuszy i dbanie o ich rozwój,
 • dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy,
 • przeprowadzanie spotkań okresowych i podsumowujących,
 • ewaluacja pracy wolontariuszy,
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

 

W misję i zadania CA wpisują się:

wolontariat indywidualny, który oznacza pracę wolontariusza tylko z jednym podopiecznym. Wolontariusz może animować czas wolny podopiecznego poprzez wspólną rozmowę, rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie muzyki, audiobooków, czytanie, towarzyszenie mu.

wolontariat związany z pracą w grupie, polegający na zaangażowaniu wolontariuszy w organizację zajęć dla podopiecznych CA oraz w pracę grupy terapeutycznej. 

wolontariat akcyjny, polegający na udziale w jednorazowych akcjach na rzecz placówki – okolicznościowych uroczystościach, festynach.

Wolontariusze świadczą usługi wolontarystyczne w sposób ciągły, w zależności od bieżących potrzeb Centrum Alzheimera. Dni i godziny pracy wolontariuszy ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem ich możliwości.

Wolontariusze biorą również czynny udział  podczas uroczystości, imprez okolicznościowych, organizowanych przez Centrum Alzheimera lub instytucje współpracujące z Centrum.

 

Zapraszamy osoby, które:

– są pełnoletnie

– chętnie poświęcą Seniorom choć trochę swojego wolnego czasu;

– są przyjaźnie nastawione do osób starszych;

– nie boją się wyzwań;

– są odpowiedzialne, empatyczne i uczciwe;

– posiadają wysoką odporność na stres;

– potrafią współpracować w zespole.

 

Za proces rekrutacjiwolontariuszy odpowiedzialna jest osoba zarządzająca wolontariatem w CA, czyli koordynator wolontariuszy.

 

W zamian za pomoc zapewniamy:

– porozumienie o współpracy,

– uzyskanie zaświadczenia  o odbytym stażu i rekomendację,

– specjalistyczne, bezpłatne szkolenia z zakresu pracy z osobami chorymi na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne,

– spotkania superwizyjne,

– udział w organizowanych w CA wydarzeniach,

– rozwój zainteresowań i umiejętności,

– moc satysfakcji.

 

CHCESZ ZROBIĆ COŚ DOBREGO DLA INNYCH ?
ZAPRASZAMY