Pytania DDP

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE POBYTU
W DZIENNYM DOMU POMOCY CENTRUM ALZHEIMERA (CA).

DDP CA  czyli   Dzienny Dom Pomocy Centrum Alzheimera  to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla mieszkańców  Warszawy, osób u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub / i inny zespół otępienny.

Osobie zamieszkałej w Warszawie, u której  zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub / i inny zespół otępienny, która wymaga aktywizacji i opieki w trybie dziennym, a która w życiu rodzinnym,  codziennym funkcjonuje w miarę samodzielnie lub w ograniczonym zakresie wymaga wsparcia.

 • Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w tym pomoc w czynnościach higienicznych oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z zespołów otępiennych w tym z choroby Alzheimera, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym : terapeutów, psychologów.
 • Wyżywienie podczas pobytu w placówce, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiadu oraz podwieczorek.

Usługi oferowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Aktywizacja podopiecznego polega na jego udziale w oferowanych formach terapii  i oddziaływaniu o charakterze indywidualnym i grupowym.

Do działań indywidualnych zaliczamy indywidualny kontakt z podopiecznym w formie wywiadu, wsparcia psychologicznego, rozmów z innymi uczestnikami.

Aktywizacja w grupie to udział aktywny lub bierny w proponowanych, zorganizowanych zajęciach terapeutycznych w grupach o podobnym poziomie zaawansowania choroby.  

Rodzaje zajęć terapeutycznych:

 1. Walidacja - jako główna forma terapii stosowanej w DDP CA - wsparcie w tym nurcie terapii zakłada dostrojenie się do stanu podopiecznego, wsłuchaniu się w jego indywidualne potrzeby, podążaniu i odpowiedzi na nie w sposób akceptowany przez podopiecznego.
 2. Terapie grupowe takie jak:
  • Trening funkcji poznawczych;
  • Terapia reminiscencyjna;
  • Biblioterapia;
  • Terapia zajęciowa;
  • Arteterapia;
  • Terapia Kulinarna;
  • Terapia Tańcem i Ruchem / Muzykoterapia;
  • Gimnastyka / Joga / Terapia śmiechem;
  • Filmoterapia;
  • Hortiterapia;
  • Brydż;
  • Dogoterapia;
  • Zajęcia kulturalno - oświatowe: udział w koncertach, wycieczkach, piknikach, zabawach tanecznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, prelekcjach, warsztatach tematycznych, np.: w muzeach, szkołach, przedszkolach, pokazach tanecznych, przedstawieniach teatralnych.
 3. Terapia indywidualna:
  • Konsultacje psychologiczne, indywidualne rozmowy z podopiecznymi innych specjalistów DDP CA.
 • Wsparcie psychologa dla członków rodzin osoby chorej na Alzheimera;
 • Usługi z zakresu pracy socjalnej;
 • Warsztaty dot. choroby Alzheimera;
 • Grupa wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera;
 • Konsultacje i pomoc prawną.

Kolejność czynności jest następująca:

 1. należy chorego zgłosić w DDP CA na listę osób oczekujących na kwalifikację do pobytu w DDP CA telefonicznie lub mailowo;
 2. przejść pozytywnie proces kwalifikacji prowadzonej przez psychologa w placówce DDP CA;
 3. po przejściu pozytywnie kwalifikacji DDP CA przesyła wniosek o wydanie decyzji na pobyt w DDP CA do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby chorej.
 4. Link do Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy: www.pomocy.waw.pl/przykladowa-strona/osrodki-pomocy-spolecznej
 5. Pracownik socjalny OPS właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania chorego zmierzający do wydania decyzji na pobyt w DDP CA;
 6. OPS wydaje pisemną decyzję o przydziale miejsca na pobyt w DDP CA oraz zakresie usług, które będą świadczone na rzecz chorego i wysokości odpłatności;
 7. pracownik DDP CA kontaktuje się z chorym lub jego opiekunem celem ustalenia możliwości rozpoczęcia korzystania z usług w DDP CA oraz ustalenie terminu pierwszej wizyty w DDP CA.

Pobyt ma charakter okresowy. Pierwsza decyzja wydawana jest zgodnie z wnioskiem na 3 miesiące próbne. Kolejne decyzje wydawane są w zależności od stanu podopiecznego na okres 6 miesięcy lub krótszy i mogą być weryfikowane w trakcie trwania tego okresu.

W sytuacji znacznego pogorszenia stanu zdrowia podopiecznego , decyzja może być skrócona.

W sytuacji trudności adaptacyjnych w DDP CA, również decyzja może być zawieszona lub skrócona na wniosek rodziny lub zespołu terapeutyczno - opiekuńczego DDP CA.

W sytuacjach planowanych absencji, rodzina zgłasza planowaną nieobecność chorego w DDP CA z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odpłatność za pobyt w DDP CA wyliczana jest w oparciu o  wywiad środowiskowy  pracownika socjalnego OPS właściwego dla miejsca zamieszkiwania chorego a następnie określenia w  decyzji - wydanej przez właściwy OPS . Decyzja przesyłana jest do DDP CA oraz  podopiecznego lub jego opiekuna.

Regulowanie należności odbywa się na podstawie comiesięcznego naliczenia wysokości odpłatności przez pracownika DDP CA za  faktycznie zrealizowane usługi  i godziny pobytu danego uczestnika w placówce.

Stawki odpłatności za usługi i wyżywienie są co roku weryfikowane i wprowadzane  zarządzeniem Dyrektora Centrum Alzheimera.

W roku 2022r. - stawki 100% płatności usług oferowanych w DDP CA wynoszą jak poniżej:

 • Usługi specjalistyczne: 13,22 zł /h;
 • Usługi opiekuńcze: 14,87 zł /h;
 • Całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek): 14,36 zł.

Rodzina/opiekun może nadal korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, grupy wsparcia i warsztatów prowadzonych w DDP CA, konsultacji z prawnikiem oraz pomoc w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dostępnych dla chorego i opiekunów na zaawansowanym etapie choroby, uwzględniającej możliwości i sytuację rodziny.